Afkortingen en begrippen | Tandarts.nl

Zvw, Wmg, Bsn, Wmo, Wzt... De informatie die in de media voorbij komt over de invoering van de Zorgverzekeringswet (Zvw) per 1 janauri 2006 staat vol met afkortingen. Maar wat betekenen ze nu precies? In deze lijst daarom een omschrijving van de meest voorkomende afkortingen en een aantal aan de Zorgverzekeringswet gerelateerde begrippen.

Wetten 
AWBZ Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
MW Mededingingswet
Wet BIG Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg
WBP Wet Bescherming Persoonsgegevens
Wfd Wet Financiële Dienstverlening
Wmg Wet marktordening gezondheidszorg
Wmo Wet Maatschappelijke ondersteuning
WTG-Expres Wet Tarieven Gezondheidszorg Experimenten en prestatiebekostiging
WTZi Wet Toelating Zorginstellingen
Wtv Wet Toezicht Verzekeringsbedrijf

Organisaties 
CBP College Bescherming Persoonsgegevens
CTG/ZAio Centraal orgaan Tarieven Gezondheidszorg/Zorgautoriteit in oprichting
CTZ College Toezicht Zorgverzekeringen
CVZ College voor Zorgverzekeringen
NMa Nederlandse Mededingings Autoriteit
NZa Nederlandse Zorgautoriteit
VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
ZN Zorgverzekeraars Nederland

Overigen
BSN Burger Service Nummer
DBC Diagnose Behandelings Combinatie

Termen
Aanvullende verzekering: Verzekering die een verzekerde kan afsluiten ter aanvulling van de zorg die is gedekt door de basisverzekering. Deze verzekering dekt zorg die niet in de basisverzekering is opgenomen.

Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde: Een universitair of daarmee gelijkgestemd centrum voor het verlenen van tandheelkundige zorg in bijzondere gevallen, waarbij een behandeling een benadering in teamverband en/of bijzondere deskundigheid vereist.

Gecontracteerde zorg: De zorg die de zorgverzekeraar op basis van de Zorgverzekeringswet verplicht is op basis van een tussen zorgverzekeraar en zorgaanbieder gesloten overeenkomst te verlenen.

Kaakchirurg: Een tandarts-specialist, die is ingeschreven in het specialistenregister voor mondziekten en kaakchirurgie van de Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde.

Mondhygiënist: Een vrijgevestigd mondhygiënist die is opgeleid conform het zogenoemd Besluit "opleidingseisen en deskundigheidsgebied mondhygiënist".

Naturapolis: Een polis waarbij de verzekerde de zorg in natura wordt verleend. De zorgverzekeraar moet zorg inkopen en in principe gaat de verzekerde naar een gecontracteerde zorgaanbieder, die de declaratie rechtstreeks naar de zorgverzekeraar stuurt.

Orthodontist: Een tandarts-specialist, die is ingeschreven in het specialistenregister voor dentomaxillaire orthopedie van de Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde.

Restitutiepolis: Een polis waarbij de verzekerde de verleende zorg volledig vergoed krijgt, indien dit binnen de WTG-tarieven valt. Hij hoeft niet naar een gecontracteerde zorgaanbieder, maar kan zijn zorgaanbieder zelf kiezen.

Tandarts: Een tandarts, die als zodanig geregistreerd staat conform de voorwaarden in artikel 3 van de wet BIG.

Tandprotheticus: Een tandprotheticus, die is opgeleid conform het zogenoemde Besluit "opleidingseisen en deskundigheidsgebied tandprotheticus".

Verzekerde: Ieder die als zodanig op de zorgpolis, het polisaanhangsel of op het bewijs van de inschrijving is vermeld.

Verzekeringnemer: Degene die de verzekeringsovereenkomst met de zorgverzekeraar is aangegaan.

Zorgverzekeraar: De verzekeringsonderneming, die als zodanig is toegelaten en verzekeringen in de zin van de Zorgverzekeringswet aanbiedt.

Ixorg is hét goedkope alternatief voor jouw tandartsverzekering. Al vanaf € 4,85 per maand is je gebit verzekerd bij een ongeval én spaar je voor je reguliere tandartskosten.

Deze informatie en/of conclusies zijn gebaseerd op de mening van de auteur, welke weer gebaseerd zijn op de huidige stand der wetenschap.