Algemene voorwaarden

Lees deze algemene voorwaarden (hierna: 'Voorwaarden') zorgvuldig door alvorens de Tandarts.nl B.V.- websites te gebruiken. Door een Tandarts.nl-website te gebruiken, geeft u aan kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de Voorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met één of meerdere Voorwaarden, dient u geen gebruik te maken van één of meerdere Tandarts.nl-website(s). 

De Voorwaarden zullen op verzoek per e-mail worden toegezonden.

Algemeen

Deze website is samengesteld door de besloten vennootschap Tandarts.nl B.V., statutair gevestigd te Amsterdam, nummer Kamer van Koophandel: 34197527, (hierna: 'Tandarts.nl’).

Algemene voorwaarden Tandarts.nl B.V.

Wij adviseren je deze Algemene Voorwaarden zorgvuldig te lezen zodat je op de hoogte bent van je rechten en verplichtingen onder de Overeenkomst tussen jou en ons. Jij wordt in deze Algemene Voorwaarden aangeduid als de Opdrachtgever. We kiezen gemakshalve voor de mannelijke vorm, maar bedoelen daar waar “hij” staat uiteraard ook “zij”.

Artikel 1.          Definities

In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende met hoofdletters aangeduide termen steeds de hiernavolgende betekenis:

besloten vennootschap Tandarts.nl B.V., gevestigd en kantoorhoudende te (1114 AA) Amsterdam-Duivendrecht aan Entrada 100;

Voorwaarden

algemene voorwaarden van Tandarts.nl;

dienst die door Tandarts.nl wordt verricht;

Eigendomsrechten

intellectuele eigendomsrechten zoals auteursrechten, merkrechten, octrooirechten, handelsnaamrechten, databankrechten en naburige rechten, alsmede daaraan verwante rechten zoals rechten ten aanzien van knowhow en domeinnamen;

de opdrachtgever en wederpartij van Tandarts.nl bij de Overeenkomst;

overeenkomst van opdracht tussen Tandarts.nl en Opdrachtgever waarin de specificaties van de Diensten zijn opgenomen;

en/of Opdrachtgever.

Artikel 2.          Toepasselijkheid

De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke Overeenkomst tussen Tandarts.nl en Opdrachtgever. Eventuele algemene voorwaarden van de Opdrachtgever worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Afwijkingen van en aanvullingen op de Overeenkomst zijn uitsluitend geldig indien deze schriftelijk door Partijen zijn overeengekomen.

Wanneer Opdrachtnemer andere partijen inschakelt om de Diensten te leveren, dan zijn deze Algemene Voorwaarden ook van toepassing op de uitvoering van de Diensten door deze andere partij.

Tandarts.nl is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Inhoudelijke wijzigingen worden één (1) maand na bekendmaking van kracht. Wijzigingen in de Algemene Voorwaarden hebben geen effect voor een bestaande Overeenkomst.

Artikel 3.          Totstandkoming overeenkomst

Offertes en aanbiedingen van Tandarts.nl zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een geldigheidsduur is opgenomen. Wanneer geen termijn voor aanvaarding is opgenomen, vervalt de offerte altijd na verloop van 14 dagen.

Indien de Opdrachtgever zonder een daaraan voorafgaande aanbieding aan Tandarts.nl een opdracht verstrekt, is Tandarts.nl pas aan deze opdracht gebonden nadat zij deze schriftelijk aan de Opdrachtgever heeft bevestigd.

Een offerte voor de levering van meerdere Diensten verplicht Tandarts.nl niet tot levering van een deel van de Diensten in deze offerte tegen een overeenkomstig deel van de prijs.

Aanbiedingen, offertes, prijsopgaven en tarieven gelden niet automatisch voor nabestellingen en/of nieuwe opdrachten.

Artikel 4.          De Dienst

Tandarts.nl verricht haar Diensten altijd volgens een inspanningsverplichting en zij geeft geen garantie ten aanzien van de resultaten van haar dienstverlening, tenzij Partijen expliciet schriftelijk anders overeenkomen.

Tandarts.nl zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen die aan een professionele partij worden gesteld uitvoeren. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Tandarts.nl het recht om bepaalde werkzaamheden te doen uitvoeren door derden, ter beoordeling van Tandarts.nl. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijke uitgesloten.

Alleen wanneer dat expliciet schriftelijk is bepaald in de Overeenkomst, geldt een overeengekomen termijn als een fatale termijn. In alle andere gevallen geldt een overeengekomen termijn als indicatief.

Tandarts.nl is gerechtigd tot uitvoering van de werkzaamheden in gedeelten of fasen, waarbij ieder gedeelte of elke fase afzonderlijk kan worden gefactureerd.

Artikel 5.          Verplichtingen Opdrachtgever

De Opdrachtgever verplicht zich om aan Tandarts.nl alle noodzakelijke gegevens te verschaffen en medewerking te verlenen die Tandarts.nl nodig heeft om de Diensten te verrichten. Tandarts.nl mag de werkzaamheden opschorten zo lang Opdrachtgever niet aan de verplichting in deze bepaling voldoet. Tandarts.nl is nooit aansprakelijk voor enige schade en/of vertraging die is ontstaan door het niet, niet tijdig, of gebrekkig voldoen aan de in dit artikel bedoelde informatie- en medewerkingsplicht.

Artikel 6.          Beëindiging van de Overeenkomst

De duur van de Overeenkomst is in de Overeenkomst zelf bepaald.

Het is Tandarts.nl toegestaan een Overeenkomst te allen tijde schriftelijk op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maanden.

Tandarts.nl is niet gehouden tot enige vorm van schadevergoeding en/of financiële compensatie/ creditering van lopende periode als gevolg van een (tussentijdse) opzegging.

De Opdrachtgever mag de Overeenkomst tussentijds beëindigen, waarbij de samenwerking stop op de datum+1 dag de gefactureerde. Deze datum staat vermeld op de laatste factuur.  Na afloop zullen de variable kosten als nieuwe aangebrachte patiënten, Bel button, kliks naar de website worden gefactueerd en moeten overeenkomstig de afspraken worden voldaan. 

Elk der Partijen heeft het recht de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang op te zeggen wanneer de andere Partij failliet gaat of aan de andere Partij surseance van betaling wordt verleend, alsmede wanneer het bedrijf van de andere Partij wordt opgeheven of een liquidatie ondergaat.

Wanneer de Overeenkomst op enig moment wordt ontbonden en er op dat moment reeds Diensten zijn verricht, zullen de reeds uitgevoerde Diensten en de daaraan verbonden betalingsverplichting van de Opdrachtgever geen onderwerp zijn van enige ongedaanmakingsverplichting, tenzij de Opdrachtgever kan bewijzen dat Tandarts.nl in verzuim is met betrekking tot specifiek die Diensten. Bedragen die voorafgaand aan de ontbinding door Tandarts.nl zijn gefactureerd in verband met de reeds door haar naar behoren verrichte of geleverde prestaties in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst blijven volledig verschuldigd en zijn onmiddellijk opeisbaar op het moment van ontbinding.

De Opdrachtgever is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en zal Tandarts.nl vrijwaren voor hieruit voortvloeiende aanspraken van deze derden.

Artikel 7.          Vergoeding en Betaling

Alle bedragen zoals genoemd in een aanbieding, offerte of Overeenkomst luiden in Euro’s en worden vermeld exclusief BTW en eventuele andere van overheidswege opgelegde heffingen, tenzij anders vermeld.

Opdrachtgever dient de factuur binnen een termijn van veertien dagen na de factuurdatum volledig te voldoen. Deze betalingstermijn geldt als fatale termijn en Opdrachtgever is dan ook zonder nadere ingebrekestelling in verzuim, wanneer er niet tijdig betaald wordt.

Indien Opdrachtgever van mening is dat het bedrag van de factuur onjuist is, of dat er enige andere onvolkomenheid is in de factuur, dient hij Tandarts.nl hiervan onmiddellijk in kennis te stellen, met overlegging van overtuigend bewijs van haar standpunt. Betwisting van (een deel van) een factuur schort de betalingsverplichting van Opdrachtgever ten aanzien van (het onbetwiste deel van) een factuur niet op.

De betaling van de factuur gaat via automatische incasso door het verstrekken van een machtiging aan Tandarts.nl voor het incasseren van de termijn factuur. De machtiging wordt afgegeven door het invullen van het formulier op de website van Tandarts.nl. Zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke incassokosten komen voor rekening van Opdrachtgever. De te vergoeden buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van € 100,–.

Tandarts.nl is gerechtigd om haar tarieven op ieder gewenst moment aan te passen. Tandarts.nl zal de Opdrachtgever ten minste 2 (twee) maanden voorafgaand aan een tariefswijziging daarvan op de hoogte stellen. Indien Tandarts.nl een tariefswijziging heeft aangekondigd, mag de Opdrachtgever de Overeenkomst opzeggen tot het moment dat de tariefswijziging van kracht wordt. De Opdrachtgever kan per einde van een maan opzeggen. 

Tandarts.nl is gerechtigd om haar tarieven jaarlijks te verhogen conform het Consumentenprijsindexcijfer, zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek, zonder dat dit voor de Opdrachtgever het recht oplevert om de Overeenkomst op te zeggen of anderszins te beëindigen.

Artikel 8.          Intellectuele Eigendomsrechten

Alle Intellectuele Eigendomsrechten die rusten op documenten of materialen die Opdrachtgever aan Tandarts.nl in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst overhandigt, blijven te allen tijde bij Opdrachtgever. Opdrachtgever verstrekt aan Tandarts.nl een wereldwijde, niet-exclusieve en sublicentieerbare licentie om de aangeleverde materialen te gebruiken voor de uitvoering van de Overeenkomst.

De Intellectuele Eigendomsrechten die bij het aangaan van de Overeenkomst bij Tandarts.nl berusten, blijven bij Tandarts.nl.

Indien en voor zover er bij de uitvoering van de Overeenkomst Intellectuele Eigendomsrechten ontstaan op het resultaat van de Diensten, zullen deze Intellectuele Eigendomsrechten berusten bij Tandarts.nl.

Onder de voorwaarde dat Opdrachtgever aan al haar (betalings)verplichtingen onder de Overeenkomst heeft voldaan, verkrijgt de Opdrachtgever een beperkte, niet-overdraagbare, niet-exclusieve licentie om gebruik te maken van de Intellectuele Eigendomsrechten op het resultaat van de Diensten.

Artikel 9.          Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van Tandarts.nl is beperkt tot vergoeding van directe schade ongeacht de reden voor de aansprakelijkheid.

Onder directe schade wordt alleen verstaan:

  • Zaakschade, uitsluitend in de zin van afdeling 3 titel 3 van boek 6 van het Burgerlijk Wetboek;
  • Redelijke kosten ter voorkoming van zaakschade, voor zover de Opdrachtgever kan aantonen dat deze onkosten hebben geleid tot een beperking van de directe schade in de zin van de Overeenkomst;
  • Redelijkerwijs door de Opdrachtgever gemaakte onkosten om de oorzaak en omvang van de schade vast te stellen, voor zover de vaststelling verband houdt met directe schade in de zin van de Overeenkomst;
  • Redelijkerwijs gemaakte kosten die de Opdrachtgever moet maken om de prestatie van Tandarts.nl te laten beantwoorden aan de Overeenkomst.

Tandarts.nl is niet aansprakelijk voor andere schade dan directe schade, zoals winstderving, omzetderving, verlies van verwachte besparingen en overige soortgelijke financiële verliezen, evenals verlies van goodwill of goede naam of reputatie en alle andere schade die niet valt onder de hiervoor genoemde directe schade.

Voor zover Tandarts.nl aansprakelijk is, is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de vergoeding die Opdrachtgever heeft betaald onder de Overeenkomst.

Het recht van de Opdrachtgever om schadevergoeding te eisen vervalt in elk geval één (1) jaar nadat de gebeurtenis heeft plaatsgevonden die de schade heeft veroorzaakt.

Artikel 10.       Toegestaan gebruik

Je dient je als gebruiker van een Tandarts.nl-website in alle opzichten op te stellen en te gedragen zoals van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker mag worden verwacht. Het is je onder meer niet toegestaan om de (inhoud van de) website te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen in strijd met de wet, de openbare orde of de goede zeden. Meer in het bijzonder zijn de volgende handelingen en/of gedragingen niet toegestaan:

inbreuk plegen op of het anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van Tandarts.nl en/of derden;

  • het doen van afbreukmakende, onrechtmatige of misleidende mededelingen;
  • het verspreiden van wettelijk verboden materiaal;
  • ontwijken of verwijderen van de beveiliging van (delen van) de website.

Het is slechts toegestaan om één kopie van het op de website ter beschikking gestelde materiaal te downloaden voor eigen, niet-commercieel gebruik. Het is je niet toegestaan, om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Tandarts.nl, het beschikbaar gestelde materiaal anderszins te kopiëren, te wijzigen, te distribueren, te verspreiden, te "reverse engineeren", te decompileren of op andere wijze te gebruiken en / of te exploiteren. Het is slechts toegestaan om een hyperlink (een technisch commando, dat verwijst naar een website van Tandarts.nl, waarbij de website binnen de kaders van Tandarts.nl verschijnt) aan te brengen, indien Tandarts.nl daartoe voorafgaand haar schriftelijke toestemming heeft verleend. Verzoeken tot het aanbrengen van een hyperlink, kan je richten aan info@tandarts.nl.

Ingeval je je niet houdt aan voornoemd toegestane gebruik, behoudt Tandarts.nl zich het recht voor om de uit dit niet-toegestane gebruik voortvloeiende schade op je te verhalen.

Artikel 11.          Varia

Opdrachtgever is niet gerechtigd zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende rechten en/of verplichtingen zonder toestemming van Tandarts.nl aan een derde over te dragen, tenzij Partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Indien enige bepaling van deze Overeenkomst niet geldig of niet bindend is of wordt, dan blijven Partijen gebonden aan de overige bepalingen. Partijen zullen dan in goed overleg de ongeldige bepalingen vervangen door een andere die wel geldig is en die de bedoeling van Partijen zoveel mogelijk benadert.

Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiende uit de Overeenkomst, dienen in eerste aanleg te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Tandarts.nl gevestigd is.