Ik heb een vragen over klachten

img

Klacht tandarts

Heeft u een klacht over uw tandarts of mondzorg professional? Lees hier de juiste klachtenprocedure.

Een klacht over een tandarts, tandartsassistent, of mondhygiënist is niet fijn. Een klacht kan zijn ontstaan naar aanleiding van geleverde zorg of door het verstrekken van onjuiste informatie of declaratie. Het kenbaar maken van een klacht over de geleverde zorg kan lastig zijn. Hier proberen we een overzicht te geven waar mee u kunt toetsen of een klacht zinvol en of terecht is. Door middel van deze klachtenprocedure mondzorg leest u stap voor stap wat de mogelijkheden zijn.

Select your complaints
Select all that apply.

Welke stappen kunt u ondernemen?

STAP 1. Klacht indienen tandarts, ga eerst in gesprek

Bespreek de klacht eerst met de behandelaar in een persoonlijk gesprek voordat u de klacht over de tandartsenpraktijk gaat indienen. Vraag eerst om een persoonlijk gesprek met de praktijk eigenaar of praktijk manager, tandarts mondhygiënist en of tandartsassistente.

Vaak is de degene die de klacht heeft veroorzaakt niet op de hoogte van de onvrede. Een klacht indienen bij de tandarts is vervelend, maar het grootste deel van de mondzorgverlener zal het waarderen wanneer u de zorg, onvrede of klacht bespreekbaar maakt. Hierbij enkele tips bij het kenbaar maken van een klacht over een tandarts:

 • Reageer zo snel mogelijk op de onvrede.
 • Wanneer de kwestie niet snel kan worden afgedaan: vraag een gesprek aan. Probeer eventueel van te voren de klacht kort en krachtig op papier te zetten en aan de tandarts te overhandigen.
 • •Bedenk wat u met het gesprek wilt bereiken.
 • Neem, indien gewenst, iemand mee ter ondersteuning bij het gesprek.
 • Lees de klachtenregeling; Verreweg de meeste tandartsen hebben de klachten... geregeld via de beroepsvereninging KNMT.Hier vind je deze klachtenregeling.
 • Via de website van de praktijk kunt u ook de klachtenregeling van uw tandartsenpraktijk meestal vinden.

Zie Video over klachten

Komt u samen niet tot een oplossing, of is een persoonlijk gesprek niet gewenst? Ga naar STAP 2.

STAP 2. Klachtenfunctionaris tandarts

De klachtenfunctionaris van de tandartsenpraktijk kan u helpen wanneer de klacht in een persoonlijk gesprek met de betrokkene(n) niet kan worden opgelost. Of wanneer een persoonlijk gesprek niet wenselijk is. De klachtenfunctionaris tandarts kan u bijstaan met informatie en advies. De klachtenfunctionaris is onafhankelijk, bemiddelt en de hulp is gratis.

Alle tandartsen moeten uiterlijk 1 januari 2017 een klachtenfunctionaris hebben. Als de tandartsenpraktijk een klachtenfunctionaris heeft, dan wordt dit vaak aangegeven in de wachtruimte. Zo niet, kijk even in de klachtenregeling op de website of vraag het na bij de assistente. LET OP: De functie klachtenfunctionaris is vaak een neventaak. Het kan dus zijn dat de tandartsassistente ook de klachtenfunctionaris is van de tandartsenpraktijk. Laat u zich hierdoor niet weerhouden bij het indienen van de klacht tandarts.

Second opinion tandarts

Heeft u twijfels over de diagnose of behandeling door uw tandarts? Bent u het niet eens met de diagnose, de behandeling, of met het resultaat? Of lukt het uw eigen tandarts niet op een juiste diagnose te stellen, of de gewenste oplossing te bieden? Vraag een second opinion door een andere tandarts aan. In de gezondheidszorg hebt u het recht om een andere tandarts om zijn oordeel of advies te vragen over uw diagnose of behandeling.

Is bemiddeling door de klachtenfunctionaris van de tandartsenpraktijk niet gewenst? Of komt u niet tot een oplossing? Ga naar STAP 3.

STAP 3. Geschillencommissie Tandarts

Heeft u een klacht tandarts ingediend en is de klacht ook na tussenkomst van de klachtenfunctionaris tandarts niet opgelost? Dan kunt zich richten tot de geschillencommissie tandarts, de Stichting Geschilleninstantie Mondzorg. De Stichting Geschilleninstantie Mondzorg is er naast geschillencommissie tandarts ook als geschillencommissie voor mondhygiënisten en tandprothetici en voldoet aan de klachtwet Wkkgz. De stap naar een geschillencommissie tandarts kan worden gemaakt wanneer:

 • U niet tevreden bent over de schriftelijke reactie op de klacht door de mondzorgprofessional en klachtenfunctionaris.
 • De tandarts/praktijk zijn of haar verplichtingen met betrekking tot de behandeling van klachten niet nakomt. Bijvoorbeeld als er helemaal geen klachtenregeling is, of als de klachtenregeling niet voldoet aan de wettelijke eisen.
 • De tandarts de klachtenregeling niet correct naleeft bij de afhandeling van de klacht. Bijvoorbeeld door niet binnen de wettelijke termijn van zes weken schriftelijk te reageren op de klacht.
 • Als van u in alle redelijkheid niet kan worden verlangd dat u onder de gegeven omstandigheden een klacht over een betreffende gedraging van de tandarts in het kader van de zorgverlening bij de tandarts indient. Dit is bijvoorbeeld het geval als er sprake is van seksueel misbruik door de tandarts.

LET OP. Houdt met de volgende punten rekening wanneer u zich met de klacht richt tot de geschillencommissie tandarts:

 • De klacht over de tandarts kunt u alleen voorleggen aan de geschillencommissie tandarts nadat u de klacht eerst kenbaar hebt gemaakt bij de tandartsenpraktijk en/of klachtenfunctionaris. Behalve als de omstandigheden zo zijn dat dit niet mogelijk of wenselijk is. De geschillencommissie bepaalt of hier sprake van is.
 • Als de stap naar de geschillencommissie tandarts is gemaakt, dan kunt u niet meer naar de rechter. Gezien de bindende uitspraak. Ook kan na de uitspraak niet meer in hoger beroep worden gegaan.
 • De Stichting Geschilleninstantie Mondzorg kan een klacht behandelen, een bindende uitspraak doen en schadeclaims tot 25.000 euro toewijzen. Bij een hogere schadeclaim neemt de geschillencommissie tandarts de klacht niet in behandeling. Tenzij u afziet van een schadeclaim hoger dan 25.000 euro. U heeft een letselschade specialist nodig bij het vaststellen van de hoogte van de letselschadevergoeding (zie STAP 4 ).

Contactformulier Landelijk Meldpunt Zorg:

Klacht indienen via de beroepsorganisatie KNMT:

STAP 4. Tandarts aansprakelijk stellen

Biedt stap 1 t/m 3 geen oplossing? Of bent u van mening bent dat de geleden schade hoger is dan 25.000 euro? Dan is hier sprake van een juridisch geschil. Leg uw klacht voor aan de rechter. Eerst moet u de tandarts aansprakelijk stellen. De letselschade kunt u pas verhalen wanneer de veroorzaker(s) medisch aansprakelijk is.In dit proces heeft u een specialist letselschade nodig.

Hoe stelt u de tandarts aansprakelijk?

Een letselschadespecialist staat u bij wanneer u letselschade hebt opgelopen door een vermijdbare medische misser. U heeft dan recht op een letselschadevergoeding. Hierbij moet de aansprakelijkheidsstelling goed worden omschreven. Omdat het lastig is om zelf uit te zoeken welke schadeposten er zijn, adviseren wij u altijd om contact op te nemen met een specialist letselschade. Deze specialist zoekt uit welke schadeposten er zijn, helpt bij de opbouw van de letselschadevergoeding en helpt u bij het aansprakelijk stellen van de tandarts voor de opgelopen letselschade.