Ingediend door admin-systeembeheer op di, 07/07/2020 - 16:20

Orthodontie tarieven 2021

Prestatie- en tariefbeschikking Orthodontische zorg - TB/REG-21615-01

Nummer Datum ingang Datum beschikking
TB/REG-21615-01 1 januari 2021  
Volgnr Geldig tot Behandeld door
1 1 januari 2022 directie Regulering

Vervallen oude prestatie- en tariefbeschikking

De Prestatie- en tariefbeschikking orthodontische zorg, met kenmerk TB/REG-20601-01 die een geldigheidsduur had tot en met 31 december 2020, is met ingang van de dag na laatstgenoemde datum van rechtswege komen te vervallen.

Toepasselijkheid voorafgaande prestatie- en tariefbeschikking

De Prestatie- en tariefbeschikking orthodontische zorg, met kenmerk TB/REG-20601-01, blijft van toepassing op besluiten en aangelegenheden die hun grondslag vinden in die prestatie- en tariefbeschikking en die betrekking hebben op de periode waarvoor die prestatie- en tariefbeschikking gold.

Inwerkingtreding

Deze beschikking treedt in werking met ingang van 1 januari 2021 en vervalt met ingang van 1 januari 2022.
Ingevolge artikel 20, tweede lid, onderdeel d, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) zal van de vaststelling van deze beschikking mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

Citeertitel

Deze beschikking wordt aangehaald als: Prestatie- en tariefbeschikking orthodontische zorg.

Bezwaar

Indien u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na verzending/bekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij de Nederlandse Zorgautoriteit. U kunt uw bezwaar indienen: per post of per fax. Het is niet mogelijk uw bezwaar via de e-mail in te dienen.
Adres: Nederlandse Zorgautoriteit
t.a.v. unit Juridische Zaken
Postbus 3017
3502 GA UTRECHT
(In de linkerbovenhoek van de envelop vermeldt u: Bezwaarschrift)
Fax: 030 – 296 82 96

Het bezwaar dient volgens artikel 6:5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht schriftelijk en ondertekend te worden ingediend en dient ten minste de volgende gegevens te bevatten:
- naam en adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;
- de gronden (onderbouwing) van het bezwaar.
Wij verzoeken u een kopie van dit besluit bij te voegen.
Met vriendelijke groet
De Nederlandse Zorgautoriteit,
drs. J. Rijneveld
unitmanager Eerstelijnszorg

Bijlage 1 bij Prestatie- en tariefbeschikking orthodontische zorg

De maximaal in rekening te brengen tarieven voor prestaties verricht met ingang van 1 januari 2021 door zorgaanbieders die orthodontische zorg leveren.
In het kader van deze prestatie- en tariefbeschikking zijn de prestatiebeschrijvingen onderstreept aangegeven. De specifieke bepalingen bij de prestatiebeschrijvingen zijn daaronder opgenomen. Tevens zijn er algemene bepalingen van toepassing.

De lijst van orthodontische prestaties is gesplitst naar de behandeling van het soort patiënt:
(A) patiënten, niet vallend onder B en/of C;
(B) patiënten met een in ernst met schisis vergelijkbare afwijking(en);
(C) patiënten met een cheilo-/gnatho-/palatoschisis.

CODE OMSCHRIJVING Tarief Tarief Tarief
    A B C
I Consultatie en diagnostiek      
F121 A/B/C Eerste consult € 22.91 € 22.91 € 22.91
F122 A/B/C Herhaalconsult € 22.91 € 22.91 € 22.91
F123 A/B/C Controlebezoek € 14.33 € 21.31 € 21.31
F124 A/B/C Second opinion € 108.53 € 108.53 € 108.53
F125 A/B/C * Maken gebitsmodellen € 17.53 € 32.38 € 32.38
F126 A/B/C Beoordelen gebitsmodellen inclusief bespreken behandelplan € 63.29 € 94.16 € 94.16
F127 A/B/C Multidisciplinair consult, per uur € 141.87 € 141.87 € 141.87
F128 C Prenataal consult Nvt Nvt € 82.71
F129 C Orthodontie in de eerste twee levensjaren Nvt Nvt € 1449.90
F130 A/B/C Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen van complex behandelplan door orthodontische zorgaanbieder € 108.53 € 108.53 € 108.53
F131 A/B/C * Vervaardigen van een diagnostische set-up € 49.18 € 73.16 € 73.16
F132 A/B/C * Maken van extra gebitsmodellen t.b.v. behandelingsevaluatie € 17.53 € 32.38 € 32.38
F133 A/B/C Beoordelen van extra gebitsmodellen t.b.v. behandelingsevaluatie € 63.29 € 94.16 € 94.16
F133 A/B/C Beoordelen van extra gebitsmodellen t.b.v. behandelingsevaluatie € 63.29 € 94.16 € 94.16
II Röntgenonderzoek      
F151 A/B/C Intra-orale röntgenfoto (3x4 cm) € 16.88 € 16.88 € 16.88
F152 A/B/C Occlusale opbeet röntgenfoto € 16.88 € 16.88 € 16.88
F153 B/C Extra-orale röntgenfoto (13x18 cm) Nvt € 23.41 € 23.41
F154 B/C Röntgenonderzoek d.m.v. hand/polsfoto's Nvt € 28.69 € 28.69
F155 A/B/C Vervaardiging orthopantomogram € 30.79 € 45.81 € 45.81
F156 A/B/C Beoordeling orthopantomogram € 18.05 € 26.85 € 26.85
F157 A/B/C Vervaardiging laterale schedelröntgenfoto € 19.29 € 28.69 € 28.69
F158 A/B/C Beoordeling laterale schedelröntgenfoto € 53.84 € 80.10 € 80.10
F159 A/B/C Vervaardiging voor-achterwaartse schedelröntgenfoto € 19.29 € 28.69 € 28.69
F160 A/B/C Beoordeling voorachterwaartse schedelröntgenfoto € 53.84 € 80.10 € 80.10
F161 A/B/C Meerdimensionale kaakfoto € 144.70 € 144.70 € 144.70
F162 A/B/C Beoordeling meerdimensionale kaakfoto € 60.29 € 60.29 € 60.29
III Behandeling      
F411 A/B/C * Plaatsen beugel categorie 1 € 118.25 € 205.81 € 386.24
F421 A/B/C * Plaatsen beugel categorie 2 € 123.68 € 214.65 € 406.21
F431 A/B/C * Plaatsen beugel categorie 3 € 142.63 € 245.13 € 475.43
F441 A/B/C * Plaatsen beugel categorie 4 € 151.95 € 260.14 € 509.41
F451 A/B/C * Plaatsen beugel categorie 5 € 359.49 € 586.01 € 864.03
F461 A/B/C * Plaatsen beugel categorie 6 € 584.78 € 954.81 € 1412.81
F471 A/B/C * Plaatsen beugel categorie 7 € 567.51 € 885.08 € 1362.93
F481 A/B/C * Plaatsen beugel categorie 8 € 442.93 € 709.94 € 1166.28
F491 A/B/C * Plaatsen beugel categorie 9 € 582.18 € 978.03 € 1636.76
F492 A/B/C Verwijderen beugel categorie 5 t/m 9 per kaak € 98.49 € 123.17 € 123.17
F511 A/B/C Beugelconsult per maand categorie 1 € 29.94 € 63.62 € 63.62
F512 A/B/C Beugelconsult per maand categorie 2 € 29.94 € 63.62 € 63.62
F513 A/B/C Beugelconsult per maand categorie 3 € 29.94 € 63.62 € 63.62
F514 A/B/C Beugelconsult per maand categorie 4 € 29.94 € 63.62 € 63.62
F515 A/B/C Beugelconsult per maand categorie 5 € 34.21 € 69.98 € 69.98
F516 A/B/C Beugelconsult per maand categorie 6 € 42.77 € 82.71 € 82.71
F517 A/B/C Beugelconsult per maand categorie 7 € 42.77 € 63.62 € 82.71
F518 A/B/C Beugelconsult per maand categorie 8 € 51.32 € 76.34 € 104.97
F519 A/B/C Beugelconsult per maand categorie 9 € 64.15 € 95.43 € 124.06
F521 A Beugelconsult vanaf 25e behandelmaand (beugelcategorie 1 t/m 9) € 29.94 Nvt Nvt
F531 A/B/C Nacontrole beugel categorie 1 t/m 4 € 29.94 € 63.62 € 63.62
F532 A/B/C Nacontrole beugel categorie 5,7,8 € 34.21 € 63.62 € 69.98
F533 A/B/C Nacontrole beugel categorie 6,9 € 42.77 € 82.71 € 82.71
IV Diversen      
F611 A/B/C * Documenteren en bespreken gegevens elektronische chip in uitneembare apparatuur € 125.73 € 135.45 € 135.45
F612 A/B/C * Plaatsen intermaxillaire correctieveren € 123.68 € 214.65 € 406.21
F716 A/B/C * Mondbeschermer tijdens behandeling met apparatuur € 27.13 € 27.13 € 27.13
F721 A/B/C Trekken tand of kies € 45.22 € 45.22 € 45.22
F722 A/B/C Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant € 33.76 € 33.76 € 33.76
F723 A/B/C * Plaatsen micro-implantaat (voor beugel) € 84.72 € 105.93 € 105.93
F724 A/B/C Preventieve voorlichting en/of instructie € 13.52 € 13.52 € 13.52
F810 A/B/C Reparatie of vervanging beugel categorie 1 tot en met 4 vanwege slijtage Kostprijs Kostprijs Kostprijs
F811 A/B/C * Reparatie of vervanging van beugel € 29.72 € 44.22 € 44.22
F812 A/B/C * Herstel en opnieuw plaatsen van retentie-apparatuur, per kaak € 39.17 € 77.36 € 77.36
F813 A/B/C * Plaatsen (extra) retentie-apparatuur, per kaak € 39.17 € 77.36 € 77.36
F814 A/B/C * Plaatsen retentie-apparatuur bij orthodontisch niet behandelde of door andere zorgaanbieder orthodontisch behandelde patiënt, per kaak € 39.17 € 77.36 € 77.36
F815 A/B/C Verwijderen spalk, per element € 6.03 € 6.03 € 6.03
F911 A Inkopen op uitkomst orthodontie € 2432.50 Nvt Nvt
F900 A/B/C Informatieverstrekking, per vijf minuten € 13.73 € 13.73 € 13.73
F901 A/B/C Onderlinge dienstverlening Maximum Maximum Maximum