Ingediend door admin-systeembeheer op do, 05/19/2011 - 09:56

Hoe is de situatie in 2011 met de tandartsverzekeringen?

Wat is er in 2011 ten opzichte van 2010 veranderd?

0,82% stijging van het tandartstarief
De puntwaarde van de tandartstarieven zijn per 1 januari 2011 verhoogd met 0,82%. Dit is een gedeeltelijke compensatie voor gestegen kosten, zoals personeels- en materiaalkosten.

Uitstel verlaging orthodontie tarieven

De verlaging van de orthodontie tarieven is door de NZA uitgesteld. De zeer draconische maatregel zal eerst beter onderzocht worden en een eventuele tariefsverlaging zal op een later tijdstip worden doorgevoerd.

Beperking van de vergoeding voor de jeugd
De tandartskosten van kinderen vanaf 18 jaar worden niet meer door het basispakket vergoed. In de voorgaande jaren werden deze kosten nog tot en met 21 jaar vergoed. Een aanvullende tandartsverzekering is nu vanaf het achtiende levensjaar aan te raden.

Wat waren de veranderingen in 2010?

Verhoging tarieven in 2010
De puntwaarde van de tandartstarieven zijn per 1 januari 2010 verhoogd met 0,1% De achtergrond van deze verhoging is dat de NZa het honorarium van de tandartsen niet verder wilt laten stijgen en de beroepsgroep slechts gedeeltelijk gecompenseerd voor gestegen kosten, zoals personeels- en materiaalkosten.

Nieuwe afrondingsregels in 2010

De nieuwe beleidsregel van de NZa houdt in dat de tandartstarieven nu op twee decimalen (eurocenten) worden afgerond. De NZa is bij de verhoging van de puntwaarde voor 2010 uitgegaan van de niet-afgeronde tarieven van 2009.

Alleen bij contante betalingen mag het totaal te betalen bedrag (dus ná optellingen van alle in rekening te brengen verrichtingen) worden afgerond op het dichtstbijzijnde veelvoud van € 0,05. Voorwaarde hierbij is wel dat de tandarts de patiënt duidelijk aangeeft dat contante bedragen op deze wijze worden afgerond.

Omdat door deze nieuwe afrondingsregel de tarieven niet meer naar boven of beneden worden afgerond, kan het effect ten opzichte van het (afgeronde) tarief 2009 voor de tarieven 2010 meer of minder zijn dan 0,1% waarmee de puntwaarde is verhoogd.

De afrondingsregels waarover deze informatie gaat, gelden in principe voor zowel tandartsen, orthodontisten als kaakchirurgen.

Nieuwe verrichtingen in 2010

Het is nu mogelijk voor tandartsen om onder de code A20 de kostprijs van narcose te declareren. Intra-veneuze sedatie werd al veel toegepast in klinieken, met name bij de behandeling van (extreem) angstige patiënten, maar heeft nu dus een officiele status gekregen.

Op het gebied van de Gnathologie (kaak- en kauwstelselproblematiek) is het nu mogelijk om een nieuw soort apparaat wat de onderkaak in een speciale positie fixeert, te declareren.

Op het gebied van de orthodontie kunnen nu bijzondere en kostbare methoden als cosmetische witte brackets, onzichtbare orthodontie (invisalign) nu ook officieel gedeclareerd worden. Dit is echter alleen mogelijk indien dit vooraf met de patiënt besproken is.

Wat was er in 2009 ten opzichte van 2008 veranderd?

Tarieven

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft de Tarievenlijst tandartsen vastgesteld. De tarieven voor tandartsen worden per 1 januari 2009 verhoogd met 2,1% procent. Ook de tarieven in het D-hoofdstuk (orthodontie) zijn, in tegenstelling tot vorige jaren, met dit percentage verhoogd.

Daarnaast zijn er nog enkele wijzigingen waaronder onder andere:

     * Per 1 januari 2009 is de prestatie "niet nagekomen afspraak" (C90) geen officiële code in de NZa-tariefbeschikking meer omdat deze verrichting niet binnen de reikwijdte van de tarievenwetgeving past. Maar een ''niet nagekomen afspraak'' kan nog wel in rekening worden gebracht. Om administratieve redenen is daarom de code in onze tarievenlijst blijven staan.

    * De eigen bijdrage voor een uitneembare volledige prothetische voorziening dan wel een uitneembare volledige prothetische voorziening te plaatsen op tandheelkundige implantaten is verhoogd van € 90 naar € 125 per kaak. Dit geldt voor verzekerden die vallen onder de bijzondere tandheelkunde (artikel 2.7 Besluit zorgverzekering). De minister heeft dit besloten omdat hij de eigen bijdrage meer in overeenstemming wil brengen met de eigen bijdrage voor verzekerden die niet vallen onder de bijzondere tandheelkunde. De eigen bijdrage voor de gebitsprothese (niet op implantaten) bedraagt dan 25% van de gemaakte kosten. Gemiddeld gaat het daarbij om ongeveer € 125 voor een volledige prothese voor de onder- of bovenkaak.

Belangrijke wijzigen in de voorgaande jaren:

Jeugdzorg: Het kabinet laat zich van zijn sociale kant zien door de vergoeding van tandheelkunde voor de jeugd uit te breiden van 17 naar 21 jaar.

Orthodontie: De Nederlandse Zorgautoriteit heeft de tarieven voor dentomaxillaire orthopedie een aantal jaren bevroren. Dit betekende dat de maximumtarieven orthodontie tot 1 januari 2009 gelijk waren aan de maximumtarieven vanaf 1 januari 2006.

Kaakchirurgie: Specialistische hulp door de kaakchirurg wordt nog steeds 100% vergoed uit de basisverzekering, maar let wel op dat voor de basisverzekering sinds 2008 een eigen risico van 150 euro bestaat! Implantaten ten behoeve van kroon- en brugwerk gezet door de kaakchirurg vallen niet onder de basisverzekering (bijzondere tandheelkunde uitgezonderd), de tarieven zijn dan  ongeveer vergelijkbaar met de tandarts.

Wat is er veranderd na de laatste grote stelselwijziging in 1995?

Onder andere door overheidsbeleid is er sinds 1995 veel verandert op het gebied van de tandheelkundige verzekeringen. Veel verrichtingen werden uit het ziekenfondspakket gehaald en het particuliere tarief en ziekenfondstarief werden aan elkaar gelijkgesteld.

Hoe is het nu voor basisverzekerden?

Vanaf 1995 werd voor volwassenen nog maar een klein deel van de tandheelkunde door het ziekenfonds vergoed. Bij de overgang naar de basisverzekering is voorlopig het ziekenfondspakket overgenomen.
De basisverzekering vergoedt een groot deel van het volledige kunstgebit, ongeveer 75%; In bepaalde gevallen worden implantaten die nodig zijn voor verankering van een loszittend kunstgebit ook vergoed, bijna altijd betreft dit de onderkaak, er moet soms een eigen bijdrage van rond de 180 euro betaald worden.

De tandheelkunde voor de jeugd tot 22 jaar (excl orthodontie en kronen of bruggen) en specialistische hulp van een kaakchirurg worden door de basisverzekering vergoed.

Behandelingen zoals het vullen van gaatjes, orthodontie, het plaatsen van een kroon of brug komen voor uw eigen rekening. De meeste mensen hebben daarvoor een aanvullende (tandarts-)verzekering afgesloten, die de rekening (voor een groter of kleiner deel) vergoedt.

Bijzondere Tandheelkunde
Voor patiënten met een ernstige lichamelijke of geestelijke handicap en/of die opgenomen zijn in een verzorgingstehuis of langer dan een jaar in een psychiatrische inrichting verblijven, bestaat de mogelijkheid om aanspraak te maken op volledige vergoeding van tandheelkundige hulp in het kader van Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

Ook patiënten die tandheelkundig gehandicapt zijn, kunnen hierop een beroep doen. Om aanspraak te kunnen maken op deze regeling dient men aan bepaalde regels te voldoen. Uw tandarts kan u hierover meer uitleg geven. Deze speciale categorie patiënten zou dus in principe recht hebben op volledige vergoeding van tandheelkundige behandeling, waaronder bijvoorbeeld kronen en bruggen. Wel is het zo dat de behandelend tandarts eerst een tandheelkundig behandelplan en een omschrijving van de handicap moet overleggen aan de adviserend tandarts van de ziektekostenverzekeraar. Deze adviseur beslist of de voorgestelde behandelingen onder de regeling "Bijzondere Tandheelkunde" vallen.

Aanvullende verzekeringen

Voor de verschillende aanvullende verzekering liggen de premies uiteen van enkele euro's tot wel meer dan twintig euro per maand. Of een aanvullende verzekering van belang is en zo ja welke dan geschikt zou zijn, kunt u het beste overleggen met uw eigen tandarts. De tandarts kan uw gebit onderzoeken en samen met u een inschatting maken van de te verwachten kosten in de toekomst, zodat een passende verzekering uitgezocht kan worden. Afhankelijk van de aanvullende verzekering, wordt een bepaald deel van de tandartskosten vergoed. De jaarlijkse vergoedingen zijn meestal wel aan een bepaald maximum gebonden!