Ingediend door admin op vr, 07/10/2015 - 10:18

TANDARTSTARIEVEN 2012

Op 1 januari 2012 is er een experiment gestart van drie jaar waarin de tandartsen hun eigen tarieven kunnen gaan bepalen. Het idee is dat deze nieuwe situatie de volgende voordelen biedt:

  •     meer ruimte voor tandartsen om klantgericht en innovatief te gaan werken
  •     beter onderscheid tussen zorgverleners
  •     verbetering van de toegankelijkheid van de markt
  •     meer vrijheid en flexibiliteit

Momenteel is er veel discussie over de hoogte van de tarieven en vermeende prijsstijgingen. Lees hier verder waarom de ophef over de prijsstijging misplaatst is.

Wat is precies het verschil tussen het oude UPT-systeem en de nieuwe situatie met vrije tarieven?

Huidige tarieflijst Nieuwe prestatielijst
Gereguleerde maximumtarieven Vrije tandartstarieven
Circa 450 declaratie codes 180 prestaties (clustering)
Prestaties per beroepsgroep Prestaties functioneel beschreven
Vakinhoudelijke beschrijvingen (jargon) Patiëntvriendelijke beschrijvingen

Het nieuwe systeem bevat veel minder codes dan het huidige systeem (180 vs 450). Dit betekent dat veel zaken zoals o.a. onderlagen, verdoving en een cofferdam niet meer door de tandarts gedeclareerd kunnen worden. Het samenvoegen van codes (clustering) biedt het voordeel dat de tandartstarieven makkelijker vergeleken kunnen worden en het maakt de rekening transparanter. Het clusteren heeft echter ook nadelen. Een belangrijk nadeel is dat de nieuwe situatie moeilijk met de huidige situatie vergeleken kan worden. Hierdoor zou het kunnen lijken dat de prijs van een vulling flink zal stijgen door de nieuwe tarieven, maar dit in feite veroorzaakt wordt doordat nu een verdoving, een onderlaag en een cofferdam bij het tarief inbegrepen zijn.

Een ander nadeel van de versimpeling kan gevonden worden bij de implantologie. Het eerste implantaat dat geplaatst wordt, is relatief veel meer werk dan een tweede implantaat in dezelfde behandeling. Om een implantaat te plaatsen moet de operatiekamer in- en uitgeruimd worden, moet er worden verdoofd, moet instructie en nazorg worden gegegen en administratieve handelingen worden verricht. Het volgende implantaat in dezelfde behandeling zal significant minder werk zijn. In het huidige systeem werd hier rekening mee gehouden, maar in 2012 bestaat er geen apart tarief meer voor een volgend implantaat. Het is voor te stellen dat tandartsen een korting zullen geven voor een volgend implantaat. Bij het vergelijken van prijzen tussen tandartsen zouden kortingen voor dezelfde verrichting in één behandeling moeten worden meegenomen.

Wat zijn de nieuwe tandartstarieven?

De Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA) heeft op 8 september 2011 een lijst vrijgegeven met daarin de nieuwe prestaties. Tandartsen zullen tot en met 2015 alleen verrichtingen kunnen declareren welke onder deze lijst vallen.

Zijn er richtprijzen voor behandelingen?

Er bestaan lijsten van verzekeraars waar prijzen per prestatie worden aangegeven. De mening van Tandarts.nl is dat deze lijsten niet correct berekend zijn er vanuitgaande dat kwalitatief hoogstaande tandheelkunde met moderne technieken verleend moet worden. Tandarts.nl publiceert al meer dan 7 jaar prijzen voor behamndelingen en heeft de oude naar de nieuwe situatie omgerekend met slechts een kleine inflatiecorrectie. 

Hoe hebben tandartsen hun nieuwe tarieven vastgesteld?

Grofweg gezegd zijn er twee gangbare methodes om tot de nieuwe tandartstarieven te komen, deconversiemethode en de calculatiemethode.

De conversiemethode gaat uit van het omvormen van de huidige tariefcodes naar de nieuwe prestaties. Zoals eerder genoemd bevat de nieuwe prestatielijst veel minder codes dan het huidige systeem. De tandarts zal moeten berekenen in welke verhouding geclusterde verrichtingen in zijn praktijk voorkomen bij de nieuwe prestatie code. Dit klinkt relatief simpel, maar in de praktijk doen zich hierbij een aantal problemen voor. Diverse verrichtingen komen voor in meerdere prestaties en er zijn nieuwe prestaties. De tandarts moet kunnen aangeven in welke behandelcontext een verrichting wordt gebruikt en met behulp van statistiek ook hoe vaak. Hieronder is een voorbeeld te vinden hoe dit in zijn werk zou kunnen gaan.

De tandarts moet in het onderstaande voorbeeld het tarief voor een éénvlaksvulling bepalen. De nieuwe prestatiecode voor deze vulling is E111 en de oude code is V11. Verrichtingen die nu in de praktijk worden gebruikt rondom vullingen en in 2012 niet meer bestaan zijn: etsen (V20), etsbare onderlaag (V21), indirecte zenuwoverkapping (V60), rubberdam (V50), polijsten (V40), retentie stift (V70), verdoving (A10). Het nieuwe tarief zou uit de statistiek van de praktijk bepaald kunnen worden. Hieruit kan blijken dat er in 65% van de gevallen bij het plaatsen van een vulling een verdoving is gegeven. Dit betekent dat in het nieuwe tarief ook 65% van de prijs van een verdoving zal moeten worden opgenomen.

Voorbeeld van het berekenen van het nieuwe ratief op basis van conversie van de U.P.T codes.

Oud U.P.T. tarief Percentage Aandeel in nieuw tarief
éenvlaksvulling (V11) 100% €20,66
etsen (V20) 22% €2,27
etsbare onderlaag (V21) 78% €16,11
indirecte zenuwoverkapping (V60) 11% €1,70
rubberdam (V50) 78% €8,05
polijsten (V40) 6% €0,31
retentie stift (V70) 0,9% €0,09
verdoving (A10) 65% €8,39
Totaalprijs nieuwe code E111   €57,61

Voor alle behandelingen boven de €150 moet de tandarts u een begroting geven zodat u vooraf weet waar u aan toe bent. Gezien het feit dat veel behandelingen meer dan €150 kosten zullen veel begrotingen verstrekt of waarschijnlijk gemaild moeten worden.

De calculatiemethode is een andere rekenmethode welke gebruikt kan worden voor het vaststellen van de nieuwe tarieven. De calculatiemethode werkt op basis van de boogde omzet en de tijd die aan een behandeling wordt besteed. De jaaromzet wordt gedeeld door het aantal declarabele uren, waardoor er een tarief per uur en ook per minuut kan worden berekend. Per prestatie moet de tandarts vervolgens schatten hoeveel minuten hij nodig heeft om deze uit te voeren. Door dit te vermenigvuldigen met het minutentarief ontstaat er een prijs voor de prestatie. De calculatiemethode biedt ook de mogelijkheid om kosten van specifiek instrumentarium – bijvoorbeeld een operatiemicroscoop of laser – of bijzondere verbruiksmaterialen aan specifieke prestaties toe te rekenen.

Wat zegt de Nederlandse Zorg Autoriteit?

De NZA concludeerde in hun eerste rapport dat verschillen in prijzen te verwachten zijn op een vrije markt, maar dat er nog geen aanwijzingen waren dat tandartsen duidelijk hun prijzen hebben verhoogd boven het inflatieniveau.

In het eerste tussentijdse rapport werd gekeken naar de bandbreedte in omrekening van het oude systeem naar het nieuwe systeem waar behandelingen zijn samengevoegd. In het tweede rapport heeft de NZA op nog onduidelijke wijze de hoogte van het tarief becijferd. Deze bedragen zijn zo laag dat het lijkt alsof tandartsen hun prijzen hebben verhoogd. Tandarts.nl publiceert al sinds 2005 prijzen en kan daarom beschouwd worden als een objectieve graadmeter en kijkend hiernaar kom je tot geheel andere conclusies.

Het rapport bevat ook veel goede zaken zoals de conclusie dat tandartsen meer contracten op kwaliteit afsluiten, vaker patienten aannemen, patienten tevreden zijn, spoedeisende gevallen dezelfde dag nog behandelen en meer.

Wat doen de verzekeraars?

Verzekeraars met eigen tarieflijst

  • Anderzorg
  • DSW<
  • Menzis
  • Stad Holland

Sommige verzekeraars voeren in 2012 een eigen prijslijst en u zal het prijsverschil tussen de door de verzekering vastgestelde prijs en het mogelijk hogere tandartstarief volledig zelf zal moeten betalen. 

Een voorbeeld: stel dat uw tandarts € 110,- vraagt voor een behandeling waarvoor u 75% vergoed krijgt. En stel dat de verzekeraar een maximumprijs van € 100,- heeft vastgesteld. Dan krijgt u 75% van € 100,- vergoed. U betaalt dan zelf € 25,- + € 10,-. Hierbij is € 25,- de 25% is die u niet vergoed krijgt, en € 10,- het verschil tussen de prijs van de tandarts en het maximumbedrag van de verzekeraar.

Rekenvoorbeeld van een lagere uitkering door verzekeraars in 2012

Beschrijving 2011 2012
     
Anesthesie €12,92 incl
Tweevlaksrestauratie €33,58 €73,20
Etsen plus onderlaag €20,66 incl
Rubberdam €10,33 incl
  ---------+ ---------+
  €77,50 €73,20
     
Vergoeding verzekeraar 75% €58,13  
Vergoeding verzekeraar 75% tot max tarief (€55,40)   €41,55

Ondanks het feit dat het tandartstarief in 2012 lager is, vergoedt deze verzekeraar ruim zestien euro minder.

Andere verzekeraars blijven gelukkig de behandeling vergoeden ongeacht het tarief maar maximeren wel het totaalbedrag wat vergoed wordt. Dit is verreweg de meest transparante situatie en het is vrij eenvoudig om te berekenen hoeveel vergoeding de verzekering uitkeert of nog zal uitkeren.

Tot 18 jaar worden veel tandartskosten vergoed uit de basisverzekering. In theorie zou ongeacht de prijs van de tandarts, de basisverzekering deze behandeling moeten vergoeden. In de realiteit zou dit ongewenste situaties kunnen leiden en het is de verwachting dat er een soort van gemiddelde prijs berekend wordt, welke gebruikt zal worden voor de vergoeding. De rijksoverheid heeft echter een duidelijk standpunt: "De zorgverzekeraar vergoedt volledig de behandelingen die onder het basispakket vallen en mag u geen eigen betalingen in rekening brengen." Dit opent juridische mogelijkheden om volledige vergoeding alsnog af te dwingen. We zullen de ontwikkelingen op dit gebied in de gaten houden.

Tandarts.nl houdt de nieuwe aanvullende tandartsverzekeringen in de gaten en probeert alles voor u op een rijtje te zetten.